Tjeckien

Väntetider

 • För att skicka din ansökan till landet: Vi avvaktar fler barnbesked innan nya ansökningar kan skickas till Tjeckien.
 • För barnbesked: Ca 3 år. Det kan gå snabbare eller ta längre tid beroende på familjens begränsningar för barnbesked så som ålder och särskilda behov.
 • Till resan efter barnbesked: ca 1-2 månader

Krav på sökande

 • Ni måste vara gifta. Äktenskapet inklusive tidigare sammanlevnad med den nuvarande maken måste ha varat minst tre år när ansökan sänds utomlands.
 • Ensamstående accepteras. BFA får ha någon ansökan i landet.
 • Infertilitetsintyg för en av er eller intyg om svårigheter att få biologiska barn krävs.
 • God psykisk hälsa. En omfattande psykologutredning krävs.
 • Inga anmärkningar får förekomma i rikspolisregistret.

Barnen

De barn som blir tillgängliga för internationell adoption i Tjeckien är oftast mellan 2-4 år.

Alla adoptivbarn har en eller flera separationer bakom sig och har många gånger fått en svår start i livet, vilket kan påverka barnet i framtiden på olika sätt. Det finns god kännedom om barnens bakgrund i Tjeckien. Utvecklingsförseningar är vanligt förekommande och en del av barnen har också i förväg kända särskilda behov. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna.

Barnen bor ofta på barnhem över hela Tjeckien.

Från Tjeckien kommer två olika typer av barnbesked:

 1. Officiellt barnbesked där matchning av barn och föräldrar sker av central myndigheten i Tjeckien.
 2. BFA ombeds hitta lämplig familj till ett specifikt barn. Familjen skickar sin ansökan till Tjeckien där central myndigheten beslutar om vilken familj som matchas med barnet om det finns flera sökande från flera länder.

Kontaktperson och samarbete

I Tjeckien samarbetar BFA med den centrala självständiga myndigheten the Office for International Legal Protection of Children, som ligger i Brno.

Adoptionsprocedur                                                          

 • Din adoptionsakt sänds till centralmyndigheten, som kontrollerar akten.
 • Under väntetiden till barnbesked behövs en del av dokumenten uppdateras en gång om året.
 • När ett barn blir klart för adoption väljer myndigheten ut några lämpliga familjer ur sitt köregister för detta barn. Under matchningsmöten utses den familj som är bäst lämpad för barnet.
 • Information om barnet sänds till dig via BFA. Barnets dokumentation innehåller medicinsk rapport, social rapport, psykolograpport samt foto. Översättning av handlingarna måste ske innan barnbeskedet kan ringas ut.
 • Du gör en resa till landet. Vistelsen beräknas till ca 4-6 veckor (kan bli längre beroende på handläggningstiden i tjeckisk domstol). Resan startas med ett informationsmöte på kontoret i Brno. En tolk är nästan alltid närvarande vid detta möte. Resan avslutas också i Brno. Du signerar övertagandet av vårdnaden av barnet i domstolen i Brno samt ansöker om pass. Beslutet skall ha vunnit laga kraft innan hemfärd kan ske.
 • Efter hemkomst och ett visst antal uppföljningsrapporter ansöker du sedan om adoption i svensk tingsrätt.

Uppföljningsrapporter

Sammanlagt nio uppföljningsrapporter ska lämnas. Är barnet äldre då det adopteras så blir det färre rapporter. Uppföljningsrapporterna översättes i Tjeckien och på så sätt hålls kostnaderna nere. Familjen faktureras för översättningskostnaderna av BFA.

Rapporterna ska vara skrivna av socialsekreterare. Läkarintyg på barnet samt intyg från förskola/skola ska bifogas varje rapport.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad

För närmare information kontakta handläggare:

Ann-Charlotte på telefon: 0300-33137 eller via email: ann-charlotte@bfa.se

Senast uppdaterad 2018-04-18