Litauen

Väntetider

 • För att skicka din ansökan till landet: Ingen väntetid
 • För barnbesked: ca 0–12 månader.
 • Till resan efter barnbesked: ca 6 månader.

Krav på sökande

 • Ni måste vara gifta. Samboår räknas tillgodo.
 • Färskt utdrag ur rikspolisregistret kommer att ingå i ansökningshandlingarna.
 • God psykisk hälsa
 • Ensamstående kan inte adoptera från Litauen.
 • Ålderskrav: lägst 18 och högst 50 år

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Litauen är från 2 år och uppåt. Även syskonpar och syskongrupper kan komma ifråga. Det är vanligt att alkoholmissbruk och psykisk ohälsa förekommer hos de biologiska föräldrarna. Utvecklingsförseningar och konsekvenser av mammans missbruk under graviditeten är vanligt förekommande hos barnen. Alla barn som adopteras internationellt har i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Barnen bor på barnhem eller i fosterfamilj.

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med den statliga och centrala Adoptionsmyndigheten State Child Rights Protection and Adoption Service i Vilnius. Kontaktpersonen heter Asta
Gasparaviciute och är tolk och översättare från svenska/litauiska. Asta bor i Vilnius och hjälper familjerna på plats med bland annat tolkning och logistik.

Adoptionsprocedur   

 • Adoptionsmyndigheten i Litauen sammanställer några gånger per år en lista över barn som är tillgängliga för internationell adoption. Listan presenteras även i andra länder som Litauen samarbetar med och det innebär att det kan vara fler sökande familjer som ansöker om samma barn.
 • Adoptionsmyndigheten matchar och beslutar om vilka sökande som är mest lämpade att ta emot barnet och tillgodose barnets konkreta behov.
 • När de sökande blivit matchade skall adoptionsakten skickas till Adoptionsmyndigheten som registrerar familjen och utfärdar det officiella barnbeskedet. Det officiella barnbeskedet kommer vanligtvis inom två månader från matchningen och då kan familjen ansöka om Samtycke att fortsätta med adoptionen.
 • Kallelse till domstolsförhandlingen kommer efter det att ansökan lämnats in och de sökande måste närvara vid domstolsförhandlingen.
 • Familjen måste resa till Litauen cirka en vecka innan domstolsförhandlingen för att besöka barnet.
 • Vanligtvis dömer domarna till ett s.k. påskyndat förfarande och familjen behöver då inte stanna de 30 dagar som det tar för att domen skall vinna laga kraft. Oftast kan familjen resa hem cirka en vecka efter domstolsförhandlingen.
 • Efter att domen om adoption har vunnit laga kraft är barnet svensk medborgare enligt Haagkonventionen.
 • Makar varav minst en är litauisk medborgare, bosatta i Sverige, kan registrera sig på den officiella väntelistan i Litauen, vilket innebär att de inte behöver ansöker om barn från SN-listan.

Uppföljningsrapporter

Sex uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Litauen under fyra år. Under de två första åren lämnas en rapport varje halvår. Därefter en rapport om året under två år. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till litauiska i Litauen. Familjen faktureras i efterhand för översättningskostnaderna av BFA.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad.

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2018-06-14