Litauen

Väntetider

Obs! På grund av rådande pandemi i världen påverkas även BFA  och familjer som ska resa av ländernas restriktioner.

 • För att skicka din ansökan till landet: Varierar eftersom endast ansökningar om specifika barn skickas till Litauen.
 • För barnbesked: Beroende på sökandens öppenhet för barn med i förväg kända särskilda behov.
 • Till resan efter barnbeskedca 6 månader.

Krav på sökande

 • Ni måste vara gifta. Samboår tillgodoräknas.
 • God psykisk hälsa
 • Ensamstående kan inte adoptera från Litauen.
 • Ålderskrav: lägst 18 och högst 50 år

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Litauen är från 2 år och uppåt. Även syskonpar och syskongrupper kan komma ifråga. Det är vanligt att alkoholmissbruk och psykisk ohälsa förekommer hos de biologiska föräldrarna. Utvecklingsförseningar och konsekvenser av mammans missbruk under graviditeten är vanligt förekommande hos barnen. Alla barn som adopteras internationellt har i förväg kända särskilda behov, i större omfattning. Majoriteten av barnen bor i fosterfamilj.

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med den statliga och centrala Adoptionsmyndigheten State Child Rights Protection and Adoption Service i Vilnius. Kontaktpersonen heter Asta
Gasparaviciute och är tolk och översättare från svenska/litauiska. Asta bor i Vilnius och hjälper familjerna på plats med bland annat tolkning och logistik.

Adoptionsprocedur   

 • Adoptionsmyndigheten i Litauen sammanställer några gånger per år en lista över barn som är tillgängliga för internationell adoption. Listan presenteras även i andra länder som Litauen samarbetar med och det innebär att det kan vara fler sökande familjer som ansöker om samma barn.
 • Adoptionsmyndigheten matchar och beslutar om vilka sökande som är mest lämpade att ta emot barnet och tillgodose barnets konkreta behov.
 • När de sökande blivit matchade ska adoptionsakten skickas till Adoptionsmyndigheten som registrerar de sökande och utfärdar det officiella barnbeskedet. Det officiella barnbeskedet kommer vanligtvis inom två månader från matchningen och då kan familjen ansöka om Samtycke att fortsätta med adoptionen.
 • Kallelse till domstolsförhandlingen kommer efter att ansökan lämnats in och de sökande måste närvara vid domstolsförhandlingen.
 • Familjen ska resa till Litauen cirka en vecka innan domstolsförhandlingen för att besöka barnet och lära känna det.
 • Vanligtvis dömer domarna till ett sk påskyndat förfarande och familjen behöver då inte stanna de 30 dagar som det tar för att domen skall vinna laga kraft. Oftast kan familjen resa hem cirka en vecka efter domstolsförhandlingen.
 • Efter att domen om adoption har vunnit laga kraft är barnet svensk medborgare enligt Haagkonventionen.
 • Makar varav minst en är litauisk medborgare, bosatta i Sverige, kan registrera sig på den officiella väntelistan i Litauen, vilket innebär att de inte behöver ansöka om barn utan blir direkt matchade av adoptionsmyndigheten.

Uppföljningsrapporter

Sex uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Litauen under fyra år. Under de två första åren lämnas en rapport varje halvår. Därefter en rapport om året under två år. Rapporterna skrivs av socialsekreterare på svenska och översätts till litauiska i Litauen. Familjen faktureras i efterhand för översättningskostnaderna av BFA.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad.

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2021-04-07