Polen

Väntetider

 • För att skicka din ansökan till landet: För närvarande skickar BFA inga nya ansökningar.
 • För barnbesked: ca 24 månader.
 • Till resan efter barnbesked: ca 3 månader.

Krav på sökande

 • Krav på medgivande ålder: 0-24 månader.
 • Kyrklig vigsel i minst 3 år. Går att komplettera med en kyrklig välsignelse om man är borgligt gift.
 • Ensamstående kan inte adoptera från Polen.
 • Minimiålder: myndiga.
 • Färskt utdrag ur rikspolisregistret kommer att ingå i ansökningshandlingarna.
 • Föräldrar upp till 40 år kan utses till barn upp till 2 år eller äldre.
 • Föräldrar i 40-årsåldern kan utses till barn 2-4 år eller äldre.
 • Föräldrar i 45-årsåldern kan utses till barn i skolåldern.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Polen är i åldern 0 år och uppåt, syskonpar eller syskongrupper kan förekomma. Barnen kommer ofta från en social bakgrund där missbruk, misskötsel och/eller psykisk ohälsa hos föräldrarna är vanligt förekommande. De biologiska föräldrarna har oftast fråntagits vårdnaden av barnet genom domstolsbeslut. Hälsan på barnen varierar. Många gånger handlar det om i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Det är inte ovanligt att barnet är försenat i sin utveckling. Barnen bor på institution eller hos fosterfamilj.

Kontaktperson och samarbete

BFA:s kontaktperson och medarbetare i Polen heter Grazyna Kubka. Hon har arbetat för organisationen sedan 1992, då BFA:s samarbetet med Polen startade. Grazyna är auktoriserad tolk och översättare mellan bl.a. svenska och polska. Hon har lång erfarenhet av adoptionsarbete och att vara tolk i polska domstolar.

BFA samarbetar i Polen med den Katolska Adoptionsorganisationen som ligger i Warszawa och som är den enda organisationen i Polen som får förmedla internationella adoptioner. De förmedlar barn från barnhem/fosterfamiljer över hela landet.

Polen är just nu ett s.k. "pilotland" då det år 2017 genomfördes förändringar i landet gällande internationella adoptioner. Vi kan därför inte garantera att processen nedan följer exakt dessa steg eller om något kan komma att förändras med tiden.

Adoptionsprocedur                                                           

 • Den Katolska adoptionsorganisation meddelar BFA när det finns ett barn tillgängligt för adoption.
 • Barnets handlingar innehåller namn, kön, födelsetid samt uppgifter om fysisk och psykisk hälsa. Foto medföljer. I de flesta fall finns även vissa uppgifter om de biologiska föräldrarna.
 • När utvald familj har bestämt sig för att ansöka om adoption av barnet ska den Katolska adoptionsorganisationens styrelse ge sitt godkännande av matchningen mellan barn och familj. Den Katolska organisationen ansöker därefter också om samtycke till adoptionen hos Ministeriet.
 • När Ministeriets samtycke har utfärdats får familjen resa till Polen.
 • Vanligtvis räcker en resa till Polen, i vissa fall görs två resor.
 • Adoptivfamiljen får av domstol utdömd en vårdnadstid på vanligtvis 2-4 veckor, då de bor tillsammans med barnet i Polen.
 • Efter vårdnadstidens slut är det domstolsförhandling där adoptionsärendet behandlas och beslut fattas. Båda sökande ska närvara i domstol.
 • Det tar därefter 3 veckor tills domen har vunnit laga kraft.
 • Den sammanlagda vistelsetiden i Polen är vanligtvis ca 1,5-3 månader.
 • Efter att domen om adoption har vunnit laga kraft är barnet svensk medborgare enligt Haagkonventionen.

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapporter med foton skickas till Polen tills barnet fyller 18 år. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till polska i Polen. Familjen faktureras i efterhand för översättningskostnaderna av BFA.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad.

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2019-01-16