Ungern

Väntetider

Obs! På grund av rådande pandemi i världen påverkas även BFA  och familjer som ska resa av ländernas restriktioner.

 • För att skicka din ansökan till landet: Ingen väntetid
 • För barnbesked: Barn mellan 3- 4 år: 14-18 månader. Barn över 4 år 12-14 månader.
 • Till resan efter barnbesked: ca 2-4 månader.

Krav på sökande

 • Gifta par kan ansöka.
 • Sökande får vara högst 45 år äldre än barnet (den yngsta av makarna).
 • Svåra sjukdomar accepteras inte.
 • Svåra psykiska sjukdomar accepteras inte.

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Ungern är i regel i åldern 3 till 5 år. Ofta finns god kännedom om barnens bakgrund i Ungern. Utvecklingsförseningar är vanligt förekommande och en del av barnen har också i förväg kända särskilda behov. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna. Barnen placeras vanligtvis i fosterfamiljer.

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med centralmyndigheten Ministry of Social Affairs and Labour i Budapest. Kontaktperson i Ungern är Andrea Helmle Hankissné som hjälper familjerna på plats i Ungern, praktiskt och som tolk.

Adoptionsprocedur                                                          

 • Handlingarna görs i ordning på svenska. De översätts till ungerska i Ungern. Den översatta akten lämnas in till centralmyndigheten för registrering i adoptionskön.
 • Barnbesked kan komma på två olika sätt från Ungern:
  1. Officiellt barnbesked där matchning av barn och föräldrar sker av de lokala sociala myndigheterna och centralmyndigheten i Ungern.
  2. BFA ombeds hitta lämplig familj till ett specifikt barn. Då ansöker den utvalda familjen om barnet och de lokala sociala myndigheterna godkänner (eller godkänner inte) familjens ansökan.
 • Barnets bakgrundsinformation innehåller i regel medicinsk rapport, psykolograpport samt foto.
 • Familjen ska lämna sitt svar inom 30 dagar från det de fått barnbesked. Tiden mellan officiellt barnbesked och resa kan vara från 1-4 månader.
 • Vistelsetiden i landet är ca 6 veckor.
 • Centralmyndigheten fattar beslut om adoption och utfärdar också intyg enligt 23 § Haagkonventionen.

Uppföljningsrapporter

Två uppföljningsrapporter ska lämnas och skall vara skrivna av socialsekreterare. Den första 6 månader efter hemkomsten, den andra efter 18 månader. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till ungerska i Ungern. Familjen faktureras i efterhand för översättningskostnaderna av BFA.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2021-01-12