Ungern

Väntetider

 • För att skicka din ansökan till landet: Ingen väntetid
 • För barnbesked: Barn mellan 4-5 år: ca 1-2 år. Syskonpar ca 1 år.
 • Till resan efter barnbesked: ca 2–4 månader.

Krav på sökande

 • Gifta par kan ansöka, ej samkönade
 • Sökande får vara högst 50 år äldre än barnet (den yngsta av makarna)
 • Vid sjukdom/diagnos krävs ett specialistintyg med god prognos för framtiden

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Ungern är i regel i åldern 4–6 år eller äldre. Även syskonpar förekommer i åldern 3–5 år eller äldre. Ofta finns god kännedom om barnens bakgrund i Ungern. Utvecklings- och språkförseningar är vanligt förekommande, vilket kan bero på bristande stimulering och/eller otrygga förhållanden. En del av barnen har också i förväg kända särskilda behov som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller prematur. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna. Många av barnen kommer från etniska minoriteter, vanligast med romsk bakgrund. De flesta av barnen som är aktuella för internationell adoption bor i fosterfamilj.

Kontaktperson och samarbete

BFA samarbetar med centralmyndigheten Ministry of Social Affairs and Labour i Budapest. Kontaktperson i Ungern är Andrea Helmle Hankissné som hjälper familjerna på plats i Ungern, praktiskt och som tolk.

Adoptionsprocedur                                                          

 • Handlingarna görs i ordning på svenska. De översätts till ungerska i Ungern. Den översatta akten lämnas in till adoptionsmyndigheten för registrering i adoptionskön.
 • BFA får vanligtvis en förfrågan från adoptionsmyndigheten i Ungern om att föreslå en lämplig familj till ett specifikt barn med särskilda behov. BFA kontaktar lämplig familj på väntelistan som sedan ansöker om adoption av barnet. Den lokala sociala myndigheten i Ungern beslutar om matchning och officiellt barnbesked.
 • I några få fall kan en direktmatchning förekomma för barn med mindre särskilda behov. Adoptionsmyndigheten väljer 3–4 familjer från olika länder från adoptionskön och den sociala lokala myndigheten matchar det aktuella barnet med en av familjerna.
 • Barnets bakgrundsinformation innehåller i regel medicinskrapport, psykolograpport samt foto och ev film.
 • Familjen ska lämna sitt svar inom 30 dagar från det de fått barnbesked. Tiden mellan officiellt barnbesked och resa bruka vara från 2–4 månader.
 • Vistelsetiden i landet är ca 6–7 veckor, varav 30 dagars obligatorisk fostertids period där barnet bor med familjen innan adoptionen kan slutföras.
 • Adoptionsmyndigheten fattar beslut om adoption och utfärdar intyg enligt § 23 Haagkonventionen.

Uppföljningsrapporter

Två uppföljningsrapporter ska lämnas och vara skrivna av socialsekreterare. Den första 6 månader efter hemkomsten, den andra efter 18 månader. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till ungerska i Ungern. Familjen faktureras i efterhand för översättningskostnaderna av BFA.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2022-12-14