BFA Ställningstagande 2018

Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA) anser att om adoption sker med barnets bästa i fokus är det ett gott alternativ för det barn som är i behov av en familj. Det är också ett gott alternativ för den förälder/de föräldrar som längtar efter och vill ta emot ett barn. BFA:s mål är att förmedla etiska och kvalitativa adoptioner.

BFA kräver förändring och ansvarstagande av Sverige för att:

  •  Ge relevant stöd till adopterade och deras familjer
  •  Förändra finansieringen av adoptionsverksamheten i Sverige
  •  Svenska samhället stöttar och utvecklar adoptionsverksamheten

Ge relevant stöd till adopterade och deras familjer: Det svenska samhället har sett till att tiotusentals personer adopterats. Trots detta finns idag ingen instans som har ett tydligt uppdrag att ge adopterade stöd. Adopterade har varken rätt till psykologiskt stöd eller ekonomiskt stöd för att t ex söka sina rötter.

BFA anser att den svenska staten ska ta sitt ansvar och möjliggöra ett relevant stöd till alla adopterade. Stödet skall vara livslångt och oberoende av vilken kommun eller landsting man bor i. Läs mer här.

Förändra finansieringen av adoptionsverksamheten i Sverige: De tre svenska organisationer som förmedlar internationella adoptioner är ideella föreningar vars anställda personal utför själva förmedlingsarbetet. Förmedlingsverksamheten finansieras med den avgift som blivande adoptivföräldrar betalar i samband med adoptionen. Organisationerna hamnar härmed i beroendeställning till adoptivföräldrarna och en intressekonflikt kan uppstå där barnets bästa inte alltid överensstämmer med blivande adoptivföräldrars önskemål, vilket inte med säkerhet alltid är det som är bäst för barnet. Ekonomiska intressen bör ej heller vara sammanblandade med adoptionsområdet eftersom syftet med adoptionen då alltid kan ifrågasättas. BFA anser därför att förmedlingen av internationella adoptioner behöver ses över. Samhället behöver ta ett större ansvar för kostnaderna. Läs mer här.

Svenska samhället stöttar och utvecklar adoptionsverksamheten: Det svenska samhället godkänner och genomför, genom socialtjänster, adoptionsorganisationer och domstolar, internationella adoptioner. Trots denna sanktionering finns det ingen instans som har till uppgift att utveckla regelverk och på annat sätt stötta och utveckla verksamheten. Det enda som finns är en tillsynsmyndighet som säkerställer att de tre ideella adoptionsorganisationerna följer befintlig lagstiftning. BFA anser att staten måste ta sitt ansvar och bidra till att adoptionsverksamheten utvecklas och följer med samhällsutvecklingen. Läs mer här.

Senast uppdaterad 2022-03-09