Lagändring som innebär förändringar i adoptionsreglerna

Sveriges Riksdag har nu beslutat att anta de förändringar som  tidigare i vår överlämnades av regeringen i form av en proposition. Lagändringarna träder i kraft den 1 september 2018.

Förändringarna innebär bland annat:

  • barnets rätt till information och att komma till tals i adoptionsprocessen lyfts fram och tydliggörs.
  • den övre åldersgränsen för att kunna adoptera tas bort
  • sambopar ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par.
  • tydligare bestämmel­ser om domstolens handläggning och en effektivare ordning i adoptionsutredningar införs
  • möjligheten till automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut stärks

 

För att läsa mer se: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/modernare-adoptionsregler_H501CU14

Senast uppdaterad 2018-06-19