Adoptionsavgifter och övriga kostnader

Avgiften för att genomföra en adoption varierar beroende på vilket land du väljer att adoptera ifrån. Alla avgifter ses över regelmässigt.

Solidarisk delning

BFA (Barnen Framför Allt) har beslutat att adoptionsavgiften för de familjer som adopterar från samma land under samma år ska bli så rättvis som möjlig. Ingen familj ska bli speciellt gynnad eller missgynnad. Därför har BFA s.k. solidarisk delning av uppkomna kostnader på ett land.

Preliminär adoptionsavgift

BFA räknar varje år fram en preliminär adoptionsavgift som varierar för varje land.

Hälften av den preliminära adoptionsavgiften betalas när man får ut instruktionerna för att sammanställa ansökan till utlandet och den andra hälften när man har fått samtycke från Socialnämnden att adoptera ett specifikt barn.

Meningen är att summan ska motsvara den faktiska adoptionskostnaden som gäller den dag barnet kommer till Sverige.

Tilläggsbetalning

Om den preliminära adoptionsavgiften har höjts p.g.a. att utlandskostnaderna har ökat kommer familjen att få göra en tilläggsbetalning. Detta för att skillnaden mellan preliminära och faktiska kostnader (och alltså familjens slutavräkning) inte ska bli alltför stor.

Slutavräkning

Skillnaden mellan det familjen har betalat preliminärt i förskott genom adoptionsavgiften och den faktiska adoptionskostnaden regleras efter budgetårets slut.

Under andra kvartalet året efter det att familjen kommit hem med sitt barn ska slutredovisningen av den faktiska kostnaden för adoptionen vara klar. Om den totala kostnaden per familj för något enskilt land skulle uppgå till högre belopp än vad som tagits ut i den preliminära adoptionsavgiften (inkl. ev. tilläggsbetalning) har BFA rätt att ta ut maximalt 10 000 kronor i tilläggsfakturering från familjen.

Om den totala kostnaden per familj för något enskilt land skulle uppgå till ett lägre belopp kan styrelsen besluta att återbetala överskottet till familjen.

Totala kostnader för 2024

I bilagan finns preliminär adoptionskostnad och familjens egna kostnader för alla länder. Se bilaga

Övriga avgifter

Adoptionssökandeavgift

För att bli adoptionssökande behöver du vara medlem i föreningen. Önskar du bli adoptionssökande, ladda ner ansökan här, skicka den till BFA per post och betala in avgiften på totalt 3 325:- till PG 420286-7.  (2 800 kr sökandeavgift + 525 kr medlemsavgift). Du kan även ansöka direkt online här.

Genom att fylla i blanketten och betala avgiften kommer du att hamna i adoptionskö hos BFA. Ansökningsdatum gäller från betalningsdatum. Avgiften gäller per kalenderår och är inte återbetalningsbar.

Depositionsavgift samt övriga kostnader för uppföljningsrapportering

Adoptivföräldrar faktureras en depositionsavgift på 5 000 kr när man har fått samtycke från Socialnämnden att adoptera ett specifikt barn. Avgiften återbetalas då all uppföljningsrapportering är klar förutsatt att den har gjorts enligt utlandets regler.

Uteblir någon rapport kommer ingen depositionsavgift att återbetalas. 
Översättnings- och legaliseringskostnader i samband med uppföljningsrapportering bekostas av familjer.

Läs närmare om adoptionsavgiften i BFA:s avtal. Se bilaga

Senast uppdaterad 2024-02-05

Kontakta oss gärna!