Adoptionsavgifter och övriga kostnader

Barnen Framför Allt (BFA) är en ideell förening utan vinstintresse där kostnaden för adoptionsverksamheten täcks med de avgifter som tas ut av de familjer som har adopterat under året.

Inför varje år görs en uppskattning av de kostnader föreningen förväntas ha, både omkostnader i Sverige och omkostnader i våra samarbetsländer. Utefter det sätts en preliminär adoptionsavgift för varje land. Beroende av kostnadsläge i såväl adoptionsland som i Sverige samt allmänna kostnadsökningar i övrigt, så genomgås avgifter löpande så BFA har kostnadstäckning. För administrativa kostnader såsom interna och externa rapporter och kostnader för kansli m fl tas avgifter ut. Nedan följer en allmän beskrivning av de kostnader som BFA debiterar familjer. För detaljerade uppgifter läs avtalet här:

Adoptionsavgiften består av tre delar:

  1. Första hälften av den preliminära adoptionsavgiften
  2. Andra hälften av den preliminära adoptionsavgiften inkl depositionsavgift
  3. Slutjustering av adoptionsavgiften 

Första och andra hälften av den preliminära adoptionsavgiften (del 1 och 2)

Första hälften av den preliminära adoptionsavgiften betalas när man får ut instruktionerna för att sammanställa ansökan till utlandet. Andra hälften av den preliminära adoptionsavgiften inkl depositionsavgift betalas när man fått samtycke från sin kommun att adoptera ett specifikt barn.

Två gånger om året ser BFA över de preliminära adoptionsavgifterna för att säkerställa att kostnadsuppskattningen är aktuell och rättvisande. Vid ökade kostnader höjs den preliminära adoptionsavgiften och alla familjer som befinner sig i en adoptionsprocess tilläggsfaktureras direkt. Översynen och tilläggsfaktureringen görs för att summan ska motsvara den faktiska adoptionskostnaden som gäller den dag barnet kommer till Sverige.

Slutjustering av adoptionsavgiften (del 3)

Skillnaden mellan det familjen har betalat i förskott genom den preliminära adoptionsavgiften och den faktiska adoptionskostnaden fastställs och regleras i samband med bokslutet som inträffar året efter hemkomst.

Om de faktiska kostnaderna överstiger den preliminära adoptionsavgiften (del 1 och 2) har BFA rätt att göra en slutjustering och fakturera familjen återstående kostnad (del 3). Styrelsen kan också besluta att betala tillbaka pengar om de faktiska kostnaderna är lägre än väntat.  

Vid slutjustering av adoptionsavgiften tillämpar BFA en princip om solidarisk delning. Det är svårt att förutse allt som kan hända vid en adoption. Därför sammanställer BFA de faktiska kostnaderna för samtliga adoptioner från ett land under ett år och jämför den faktiska totalkostnaden mot de preliminära adoptionsavgifterna. Om det visar på ett underskott kommer BFA att fakturera samtliga familjer som adopterade från det landet under det gångna året.

Vid extraordinärt höga och oförutsedda omkostnader under ett år kan styrelsen besluta om att inte fakturera hela mellanskillnaden till familjerna vid slutjusteringen.

Familjens egna kostnader

Under processens gång står familjen för de kostnader som inte inkluderas i adoptionsavgiften. Beroende på land kan det handla om framtagning av adoptionshandlingar, översättningar, legalisering, resa och uppehälle, med mera.

Totala kostnader för 2024

I bilagan finns preliminär adoptionskostnad och familjens egna kostnader för alla länder. Se bilaga

Övriga avgifter

Varje år betalar familjen en sökande- respektive medlemsavgift till föreningen. Sökandeavgiften på 2 800 kr betalas årligen tills den dag familjen har påbörjat en adoptionsprocess i ett land, medan medlemsavgiften på 525 kr betalas årligen under hela adoptionsprocessen. Ladda ner ansökan här, skicka den till BFA per post och betala in avgiften på totalt 3 325:- till PG 420286-7.  

Eller, ansök online: Här ansöker du om att bli adoptionssökande.

Depositionsavgift samt övriga kostnader för uppföljningsrapportering

Familjen faktureras en depositionsavgift på 5 000 kr när man har fått samtycke från sin kommun att adoptera ett specifikt barn. Avgiften återbetalas senast efter fem år eller när uppföljningsrapportering är klar förutsatt att den har gjorts enligt utlandets regler. Uteblir någon rapport kommer ingen depositionsavgift att återbetalas. Andra obetalda fakturor som rör adoptionsprocessen får också avräknas mot depositionsavgiften. Översättnings- och legaliseringskostnader i samband med uppföljningsrapportering bekostas av familjen.

Läs närmare om adoptionsavgiften i BFA:s avtal. Se bilaga

Senast uppdaterad 2024-05-27

Kontakta oss gärna!