Frågor och svar

Vem får adoptera?

Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera. Man måste vara minst 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Dock ser lagstiftning och praxis annorlunda ut i många länder, vilket gör att man som sökande kanske i praktiken inte kan adoptera fast man uppfyller kraven enligt svensk lag. T ex har många länder lagstiftning/praxis som anger att sökande par måste vara gifta, begränsningar för ensamstående, viss åldersgräns hos sökande mm.

Det är t ex vanligt att ursprungsländerna anser att åldersskillnaden mellan blivande adoptivföräldrar och barnet inte bör vara för stort. Äldre makar kan då komma i fråga för barn som är lite äldre.

Ursprungsländerna har i allmänhet förtroende för svenska myndigheters beslut. I en del fall har de dock en annan syn på vad som är barnets bästa. Det kan bl.a. gälla de sökandes hälsotillstånd och ålder, äktenskapets längd mm. Detta styr i vilket land du har möjligt att ansöka om adoption. Se generella krav från länderna här.

Kan jag adoptera som ensamstående?

Ja, vissa ursprungsländer accepterar ensamstående kvinnor. Det kan dock vara svårare att adoptera som ensamstående man. Kontakta kontoret för mer information om vilka länder som accepterar ansökningar från ensamstående.

Kan vi som samkönat par adoptera?

De länder BFA samarbetar med har egna krav på blivande adoptivföräldrar. BFA har i dagsläget inga länder som accepterar samkönade par.

När är det lämpligt att bli adoptionssökande?

Så snart du har bestämt dig för att adoptera, du behöver alltså inte ha något medgivande från kommunen klart, är det lämpligt att anmäla dig som adoptionssökande. På detta sätt förlorar du ingen kötid. Det kan ibland finnas begränsningar för hur många ansökningar BFA kan skicka per land. Det är då kötiden som avgör när du får skicka din ansökan till landet. Som medlem får du löpande information med automatik om vad som är på gång i föreningen, t.ex. informationsträffar och sommarträffar, samt BFA-tidningen fyra gånger per år.

Kan jag vara medlem i flera adoptionsorganisationer?

Ja, det kan du. Men du kan bara skicka ansökan till utlandet via en organisation.

Vad är syftet med medgivandeutredningen?

Syftet med medgivandeutredningen är att ge den som önskar adoptera möjlighet att förbereda sig inför adoptionen i samtal med utredaren. När socialnämnden ska fatta beslut om medgivande för adoption utgår man från den rapport som utredaren skrivit.

Medgivandeutredningen används också för att presentera de blivande adoptivföräldrarna för barnets företrädare i ursprungslandet tillsammans med övriga ansökningshandlingar.

Kan jag välja vilket land jag vill adoptera från?

Ja, i viss mån. Olika länder har olika krav på de blivande adoptivföräldrarna. Mer information om vilka generella krav, länderna BFA samarbetar med har, finns här

Du kan också kontakta BFA:s kontor för mer information.

Kan jag välja ålder och kön på barnet?

Det vanligaste är att Socialnämnden ger ett s.k. "öppet medgivande". Det innebär att du får ett ålderslöst medgivande och kan ha eget önskemål om ålder utifrån de krav länderna har på blivande adoptivföräldrar. Du kan i undantagsfall ha önskemål om kön genom att motivera det i ett personligt brev till ursprungslandet. Detta begränsar dock dina möjligheter till att adoptera.

Vad är det för ålder på de barn som är tillgängliga för adoption?

De flesta barn som adopteras via BFA är barn upp till fem år, men det finns också äldre barn och syskon/syskongrupper som behöver familj.

Vad får jag reda på om barnet vid barnbesked?

Barnets handlingar innehåller oftast namn, kön, födelsetid samt uppgifter om fysisk och psykisk hälsa. Foto medföljer och ibland film. Det kan också finnas en socialrapport och vissa uppgifter om de biologiska föräldrarna och syskonen. BFA samarbetar med svenska konsultläkare som anlitas om behov finns. Läkarna tar då del av samma handlingar som du har fått och gör ett utlåtande utifrån den informationen. Detta görs för att du ska få en bättre förståelse för barnets behov. Det finns även möjlighet att få prata personligen med konsultläkaren.

Vad betyder det att ett barn har "särskilda behov" eller "special needs (SN")?

Hälsan på barnen som är tillgängliga för internationell adoption idag varierar. Många gånger handlar det om barn med i förväg s.k. kända särskilda behov/special needs i olika omfattning. Det kan handla om en funktionsnedsättning som kan vara fysisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv som medför att barnet behöver extra hjälp/behandling under en period eller hela livet.

Exempel på vanliga särskilda behov kan vara försenad motorisk utveckling, försenad språkutveckling, för tidigt födda barn med mycket låg födelsevikt, hjärtfel, barn med läpp-, käk- och gomspalt, barn med FAS (medfödd hjärnskada p.g.a. att den biologiska modern har missbrukat alkohol under graviditeten), barn till föräldrar som har psykiatriska sjukdomar som t.ex. schizofreni m.m.

Även barn över fem år och syskongrupper räknas ofta som barn med särskilda behov då de kan vara svårare att placera i en familj. 

Senast uppdaterad 2020-12-14

Kontakta oss gärna!