Adopterades rätt i samhället

Kommentar till ställningstagandet 2018

Barnen Framför Allt vill göra en kommentar till det ställningstagande som skrevs och publicerades 2018. Anledningen är att vi ser att flera förändringar och förbättringar har skett inom adoptionsområdet sedan dess.

Förändringar har skett gällande flera av de saker som BFA har påtalat behov av i vårt ställningstagande. Bl. a vill vi nämna följande:  

  • Individuellt stöd vid ursprungssökning: MFoF fick i januari 2020 i uppdrag att under 2020-2021 genomföra ett pilotprojekt för individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. I december 2021 fick MFoF i uppdrag att ge fortsatt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning under 2022-2023 
  • Vägledning vid ursprungssökning: Inför 2020 gav Sveriges regering i uppdrag till MFoF att utforma en vägledning för Sveriges kommuner som stöd när internationellt adopterade vill söka sitt ursprung. Detta vägledande stöd finns publicerat på myndighetens webbplats. 
  • Samtalsstöd: MFoF fick i maj 2020 i uppdrag att under 2020-2021 tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Samtalsstödet är kostnadsfritt och erbjuds adopterade över 15 år. Samtalsstödet utförs av Apoteksgårdens kognitiva Center AB. I december 2021 fick MFoF i uppdrag att ge fortsatt samtalsstöd under 2022-2023. 
  • Forskning: MFoF har vänt sig till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för att få hjälp att undersöka vilken vetenskapligt sammanställd forskning som finns om insatser för att stödja adopterade barns psykiska och fysiska hälsa. På förfrågan till SBU har SBU tagit fram en rapport och bistått med stöd i tolkning. 
  • Översyn: Regeringen gav 27 februari 2020 Statskontoret i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten. Rapporten presenterades i januari 2021.

På Statskontorets webbplats sammanfattar de själva rapporten så här: ”Statskontorets bedömer att nuvarande organisering är ändamålsenlig och ger bäst förutsättningar för att säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten. Andra organiseringsalternativ, som att staten övertar förmedlingsansvaret, skulle tillgodose rättssäkerheten och barnrättsperspektivet i lägre utsträckning samtidigt som kostnaderna för verksamheten skulle bli högre. 

Internationella adoptioner har efter hand blivit allt mer säkra och trygga, både för barnen och för de som adopterar. Samtidigt finns det vissa risker med adoptionsverksamheten. Det är svårt att fullt ut garantera rättssäkerheten och barnrättsperspektivet i varje enskilt adoptionsfall. Förmedlingarna riskerar också avveckling om antalet adoptioner fortsätter att minska. Statskontoret bedömer därför att det finns ett utrymme för alla inblandade aktörer att ytterligare förbättra sitt arbete. Statskontoret lämnar bland annat förslag på hur kommunerna kan förbättra sina medgivandeutredningar och hur tillsynsmyndigheten MFoF kan förbättra sin tillsyn.”

I slutet av oktober 2021 meddelade Sveriges regering att en utredning ska tillsättas som ska kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tillbaka i tiden fram till i dag.

Utredningens lärdomar ska ge vägledning för utvecklingen av Sveriges internationella adoptionsverksamhet genom att föreslå hur nuvarande regelverk, organisering och processer kan förändras och förstärkas i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2023.

 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/utredning-av-sveriges-internationella-adoptionsverksamhet/ 

En expertgrupp har tillsatts där bl. a BFA medverkar.

Vi ser därmed att Sverige är på väg i rätt riktning när det gäller att stärka det adopterade barnets rättigheter. Vi kan dock se att det fortfarande finns delar som brister och som behöver utvecklas.  En risk är att flera av de uppdrag som givits MFoF, är tidsbegränsade och bedrivs i projektform, och är därmed inte säkrade för framtiden. Vi anser att en mer permanent lösning hade varit önskvärt och på så sätt bättre tagit vara på det adopterade barnets rättigheter.  

Ett område som vi ser fortsatta stora utmaningar med är den nuvarande finansieringen i den organiseringen av adoptionsverksamheten som finns idag i Sverige. Det framkom tydligt i Statskontorets utredning att det finns risker för avveckling med nuvarande finansiering och organisering. Detta har tydliggjorts i och med Barnens Vänners beslut i maj 2021 om att påbörja avveckling av sin verksamhet. När Barnens Vänner avvecklas, kommer även hög kompetens och lång erfarenhet försvinna från Sveriges adoptionsverksamhet. Den ekonomiska situationen är fortsatt mycket svår för adoptionsorganisationerna, och helt beroende av antal adoptioner som förmedlas. Pandemins verkningar har medfört ytterligare påfrestningar, och vi ser att framtiden är mycket oviss.

Vi ser därmed ett fortsatt behov av att se över hur Sverige vill organisera och finansiera adoptionsverksamheten för att säkerställa att det finns en trygghet och hållbarhet med kompetens inom området även i framtiden. Vi välkomnar därför regeringens beslut om en utredning, och hoppas att Sverige ska ta ytterligare steg i den riktning som påbörjats – där barnets behov och rättigheter beaktas på bästa sätt.  

Senast uppdaterad 2022-03-09