BFA:s kommentar till pågående adoptionsdebatt i media

Barnen Framför Allt – Adoptioner (BFA) har följt den senaste tidens debatt om adoption i media. Det är skakande skildringar som vi har fått ta del av och vi förstår att det skapar mycket oro bland adopterade, adoptivfamiljer och andra berörda.

Socialminister Lena Hallengren uttalade sig i veckan om att det kan bli tal om att Sveriges regering kommer att granska de internationella adoptioner som Sverige har förmedlat under 1960–1990 talet. BFA anser att en sådan granskning är nödvändig för att försöka få så många svar som möjligt på de frågor och oklarheter som har framkommit.

BFA har från start 1979 förmedlat ca 3 400 adoptioner från olika länder. Vår organisation har alltid haft barnets bästa i fokus och arbetar för att det är barnet som genom adoption ska få den familj som har bäst förutsättningar utifrån barnets behov. Grunden i organisationen är att alla barn har rätt till en familj.

Stora förändringar har skett genom åren för att stärka rättssäkerheten och barnperspektivet i adoptionsprocessen. För att kunna förmedla internationella adoptioner finns idag en mängd regelverk att förhålla sig till, både nationella och internationella lagar samt konventioner. BFA ansöker om Sverigeauktorisation hos vår tillsynsmyndighet, Myndigheten för föräldraskap och familjerättsstöd (MFoF). Det är också de som ger oss auktorisation för att samarbeta med våra utlandskontakter. Ett krav för att få samarbeta med ett land är att det finns en reglerad lagstiftning som följer Haagkonventionen avseende internationella adoptioner. Haagkonventionen, som kom 1993, framhåller barnets bästa och klargör bland annat att internationell adoption enbart är aktuellt i de fall man inte lyckas hitta en adoptivfamilj i barnets ursprungsland. 

I en adoptionsprocess finns det flera steg som innebär att barnrättsperspektivet sätts först, både i Sverige och i utlandet. Barnens bakgrund utreds i utlandet enligt befintliga lagar och regelverk, och det är alltid barnets ursprungsland som ansvarar för matchningen med en adoptivfamilj.

Genom samarbetsorganisationer som EurAdopt och NAC har BFA varit med och bidragit till att gemensamma internationella överenskommelser tagits fram, för att ytterligare öka rättssäkerhet och transparens i arbetet.

Statskontoret fick under 2020 i uppdrag av regeringen att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Rapporten presenterades i januari 2021. Statskontorets bedömning är att den nuvarande organiseringen av adoptionsverksamheten ger bäst förutsättningar för att säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten.

Med ovan nämnd utredning och bedömning av Statskontoret känner vi oss trygga med att det arbete vi gör idag säkerställer barnrättsperspektivet. Vi fortsätter dock att sträva efter att ytterligare förbättra och utveckla adoptionsverksamheten med målet att förmedla etiska och kvalitativa adoptioner med barnets bästa i fokus.

För er som har frågor eller behov av att prata med någon är ni varmt välkomna att höra av er till oss. Ni når oss på telefon alla dagar kl 10-12, 0300- 331 31, eller via mejl: adoption@bfa.se.

Senast uppdaterad 2021-02-25