Indien

Väntetider

 • För att skicka din ansökan till landet: Ingen väntetid. 
 • För barnbesked: ca 6 mån – ca 3 år. (beroende på sökandes öppenhet för i förväg kända särskilda behov)
 • Till resan efter barnbesked: ca 6-9 månader.

Krav på sökande

 • Krav på medgivande: ålder på barnet minst 0-24 månader.
 • Gifta par kan ansöka, ej samkönade. Minst två års äktenskap vid registrering. 
 • Ensamstående kan adoptera från Indien. Prioriteras likvärdigt med par.
 • God, stabil hälsa med inga livshotande sjukdomar.
 • Sammanlagd ålder för sökande; max 85 år för att adoptera barn 0-2 år, max 90 år för barn 2-4 år.
 • Sammanlagd ålder för sökande; max 100 år för att adoptera barn 4-8 år.
 • Sammanlagd ålder för sökande; max 110 år för att adoptera barn 8-18 år
 • Minsta åldersskillnad mellan barn och adoptionssökande 25 år.
 • Ensamstående; max 40 år för att adoptera barn 0-2 år, max 45 år för barn 2-4 år, max 50 år för barn 4-8 år. 

Barnen

De barn som finns tillgängliga för internationell adoption i Indien är från några månader gamla och uppåt. Hälsan på barnen varierar. Barnen kan ha i förväg kända särskilda behov i olika omfattning. Information om barnens sociala bakgrund är oftast knapp. Barnen är antingen övergivna och upphittade eller lämnade till barnhemmet av den ena eller båda de biologiska föräldrarna. Barnen bor på barnhem i väntan på utredning och adoption. Syskonpar och syskongrupper kan förekomma, men är inte vanligt.

Kontaktperson och samarbete

BFA har förmedlat adoptioner från Indien sedan 1980. BFA samarbetar i Indien med centrala adoptionsmyndigheten Central Adoption Resource Authority (CARA). Det finns 450 stycken olika barnhem i Indien som barnen kan komma ifrån. På grund av många olika delstater och barnhem i Indien kan rutiner till viss del se olika ut.

BFA:s kontaktperson och medarbetare i Indien heter Ambika Jaipal Singh. Kontaktpersonens huvudsakliga uppgifter är framför allt att följa upp kommunikationen mellan BFA och de olika involverade parterna i Indien.

Adoptionsprocedur                                                          

 • BFA registrerar en ansökan i CARAs online system CARINGS för familjen när aktuella dokument inkommit till BFA samt legaliserats av Notarius Publicus.
 • CARA ska pröva och godkänna ansökan.
 • Efter godkänd ansökan väntar ni på ett barnförslag från CARA, alternativt att BFA tillfrågar er om ett barn med i förväg kända särskilda behov.
 • Barnets handlingar består av en Medical Examination Report (MER) samt en Child Study Report (CSR). Kompletterande information kan fås genom barnhemmet. I de flesta fall finns inte mycket uppgifter om de biologiska föräldrarna.
 • När familjen har bestämt sig och vill ansöka om adoption av barnet ska MER och CSR signeras och laddas upp i CARINGS. Därefter ansöker familjen om samtycke från sin kommun.
 • CARA ska pröva och godkänna förslaget av barn och familj. Därefter utfärdar CARA No Objection Certificate (NOC).
 • När NOC utfärdats kan barnhemmet lämna ärendet till District Magistrate.
 • När District Magistrate fattat adoptionsbeslutet kan familjen hämta barnet på barnhemmet i Indien.
 • CARA utfärdar det sk Haagintyget efter att att District Magistrate fattat beslut om adoption och barnet blir svensk medborgare enligt Haagkonventionen.
 • Efter några dagars överlämning av barnet reser familjen till Delhi för att ansöka om svenskt provisoriskt pass på svenska ambassaden till barnet. Indiska medborgare ansöker om indiskt pass till barnet och söker D-visa på svenska ambassaden.
 • Efter passet är utfärdat kan man ansöka om exitvisum för barnet och sig själva hos Foreign Regional Registration Office (FRRO) så att man sedan kan lämna landet och resa hem.
 • Total vistelsetid i Indien ca 3 veckor.

Uppföljningsrapporter

Sex uppföljningsrapporter med foton ska skickas till Indien under två år efter hemkomst. Fyra stycken under första året och två stycken under andra året. Alla rapporter ska vara skrivna av socialsekreterare. Rapporterna ska skrivas på engelska eller översättas till engelska och därefter legaliseras av Notarius Publicus. Ni ombesörjer själva översättning och legalisering för uppföljningsrapporterna.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad.

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2023-09-27