Tjeckien

Väntetider

Obs! På grund av rådande pandemi i världen påverkas även BFA  och familjer som ska resa av ländernas restriktioner.

 • För att skicka din ansökan till landet: Ingen väntetid.
 • För barnbesked:Ca 1-2 år för barnlösa par. Ca 2-3 år för familjer med barn sedan tidigare. 
 • Till resan efter barnbesked: ca 1-2 månader

Krav på sökande

 • Ni måste vara gifta. Äktenskapet inklusive tidigare sammanlevnad med den nuvarande maken måste ha varat minst tre år när ansökan sänds utomlands.
 • Ensamstående accepteras. BFA får ha någon ansökan i landet.
 • Infertilitetsintyg för en av er eller intyg om svårigheter att få biologiska barn krävs.
 • God psykisk hälsa. En omfattande psykologutredning krävs.
 • Inga anmärkningar får förekomma i rikspolisregistret.

Barnen

De barn som blir tillgängliga för internationell adoption i Tjeckien är oftast mellan 2-4 år. Det finns god kännedom om barnens bakgrund i Tjeckien. Utvecklingsförseningar är vanligt förekommande och en del av barnen har också i förväg kända särskilda behov. Det är vanligt att missbruk, psykisk ohälsa eller annan svår social bakgrund förekommer hos de biologiska föräldrarna. Barnen bor ofta på barnhem Tjeckien.

Kontaktperson och samarbete

I Tjeckien samarbetar BFA med den centrala självständiga myndigheten the Office for International Legal Protection of Children, som ligger i Brno.

Adoptionsprocedur                                                          

 • Handlingarna görs i ordning på svenska. De översätts till tjeckiska av auktoriserad översättare och legaliseras i Sverige. Den översatta akten skickas till centralmyndigheten för registrering i adoptionskön.
 • Barnbesked kan komma på två olika sätt från Tjeckien:
 • 1: Officiellt barnbesked där matchning av barn och föräldrar sker av centralmyndigheten i Tjeckien.
 • 2: BFA ombeds hitta lämplig familj till ett specifikt barn. Familjen skickar sin ansökan till Tjeckien där centralmyndigheten beslutar om vilken familj som matchas med barnet om det finns flera sökande från flera länder.
 • Under väntetiden till barnbesked behövs en del av dokumenten uppdateras en gång om året.
 • När ett barn blir klart för adoption väljer myndigheten ut några lämpliga familjer ur sitt köregister för detta barn. Under matchningsmöten utses den familj som är bäst lämpad för barnet.
 • Information om barnet sänds till dig via BFA. Barnets dokumentation innehåller medicinsk rapport, social rapport, psykolograpport samt foto. Översättning av handlingarna måste ske innan barnbeskedet kan ringas ut.
 • Du gör en resa till landet. Vistelsen beräknas till ca 8-9 veckor
 • Efter hemkomst och ett visst antal uppföljningsrapporter ansöker du sedan om adoption i svensk tingsrätt.

Uppföljningsrapporter

Sammanlagt nio uppföljningsrapporter ska lämnas. Är barnet äldre då det adopteras så blir det färre rapporter. Rapporterna ska vara skrivna av socialsekreterare. Läkarintyg på barnet samt intyg från förskola/skola ska bifogas varje rapport. Rapporterna skrivs på svenska och översätts till tjeckiska i Tjeckien. Familjen faktureras i efterhand för översättningskostnaderna av BFA.

Avgift och kostnader

Se närmare under kostnad

För närmare information kontakta handläggare:

Senast uppdaterad 2021-01-12