MFoF svarar på frågor angående utökade anslag för stöd till adopterade.

Idag vill vi uppmärksamma det positiva i att Regeringen, under det år som gått sedan förra årets #adoptionjoy, har beviljat extra finansiering för utveckling av stöd till adopterade och deras familjer! Lennart Kvarnström, utredare på myndigheten MFoF som tilldelats anslagen, har svarat på våra frågor vad detta kan möjliggöra i praktiken.

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, har fått utökade anslag vid två olika tillfällen. Först för att skapa bättre strukturella förutsättningar i samhället för att stödet ska kunna utvecklas, sedan för att också kunna erbjuda individuell hjälp till adopterade som söker sina rötter.

Kan ni berätta lite om hur dessa projekt samspelar?

Uppdraget att utforma ett metodstöd för kommunerna, som även blir användbart för de adopterade själva, kan förhoppningsvis finnas tillgängligt via vår webbplats under hösten 2020. Detta metodstöd kommer därefter att kunna uppdateras utifrån det arbete som utredarna inom Pilotprojektet för individuellt stöd vid ursprungssökning bedriver under projekttiden. 

När utredarna inom Pilotprojektet kommer på plats, kommer de att arbeta utifrån det metodstöd som vi hunnit ta fram.

Under hur lång tid har förberedelserna för detta pågått?

Den 4 april 2019 överlämnade MFoF en skrivelse till Socialdepartementet kallad Stöd före, under och efter adoption, där vi bl.a. föreslog att dessa två uppdrag skulle tillfalla myndigheten. Förstudien som föregick skrivelsen till Socialdepartementet inleddes 8 mars 2017, vid ett internt möte på MFoF, om behovet av stöd vid adoption. Sedan nyår 2020 har undertecknad det huvudsakliga ansvaret för att ta fram metodstödet och för närvarande är vi inne i en rekryteringsprocess när det gäller de två utredartjänsterna som kommer att ha ansvar för pilotprojektet.

Redan nu kan man som adoptera anmäla sitt intresse för att få hjälp. Kan ni berätta lite mer om arbetet med att ta fram detta inledande material?

Vid utformandet av formuläret vid anmälan till pilotprojektet, hade arbetet med metodstödet precis påbörjats och med utgångspunkt i detta, men kanske i ännu större grad av pedagogiska skäl, valde vi en modell där den adopterade i sin anmälan får kryssa i ett eller flera alternativ med vad man vill uppnå med sitt ursprungssökande. Här är en länk till formuläret: https://mfof.se/download/18.76f8a05e16faf0319723a9a4/1580722200173/Ansökningsformulär%20ursprungssökning_20200203.pdf

Vilken respons har ni fått hittills från adopterade? Hur många ansökningar har ni hittills fått in och vilket är tidsperspektivet på handläggningstiden?

Sedan nyheten om pilotprojektet tillkännagavs av Regeringen har vi fått en del synpunkter från adopterade och adoptivföreningar. Responsen vi fått rymmer hela spektret från lovord och lyckönskningar till kritik för att pilotprojektet inte inrymmer möjligheten till ekonomiskt stöd till adopterade för t.ex. återresor.
Hittills har vi fått in 34 anmälningar om att få ta del av stödet i pilotprojektet.
När de två utredarna finns på plats och börjar handlägga anmälningarna, kommer handläggningstiderna att skifta från korta till längre kontakter, där vissa kan komma att pågå under pilotprojektets två år.

Hur ser ni på behovet av stöd till de adopterade i framtiden?

Vår bedömning är att behovet kommer att öka, utifrån att rättighetsaspekten allt mer hamnar i fokus och att möjligheten till stöd blir känt för fler via media.

Lennart Kvarnström, utredare Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd

Länkar till

https://mfof.se/internationella-adoptioner/information-om-pilotprojekt-for-individuell-ursprungssokning.html

 

Senast uppdaterad 2020-03-12